Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

МАКЕДОНСКИ mk zname1

vj g

вонреден проф. д-р Виолета Јанушева

violetajanuseva@gmail.com
violeta.janusheva@uklo.edu.mk

Предмети

Прв циклус
современ македонски јазик – фонетика и фонологија
современ македонски јазик – морфологија
современ македонски јазик – синтакса
современ македонски јазик – лексикологија
современ македонски јазик – зборообразување
современ македонски јазик – лексикологија и фразеологија
фразеологија на современиот македонски јазик
дијалектологија
правопис и правоговор на македонскиот јазик
лингвостилистика,
социолингвистика
современ македонски јазик
стилистика
македонски јазик

Втор циклус
лингвистички основи на наставата по македонски јазик
докимологија
академско пишување

Трет циклус
евалвација на наставата, наставниот процес и образовните установи
современи лингвистички теории
билингвизам

Консултации

секој работен ден по 12 часот

Биографија

Контакт

ENGLISH en zname

vj g

associate prof. Violeta Januseva, PhD

violetajanuseva@gmail.com
violeta.janusheva@uklo.edu.mk

Subjects

Consultations

Biography

Contact