Контакт информации за Педагошкиот Факултет

ул. „Васко Карангелевски” б.б.
7000 Битола
Р. Македонија

e-mail: pfbt@uklo.edu.mk

Контакт телефони:

Деканат – Централа    047 253 652   047 253 694

Факс  047 203 385

Декан
Данче Сивакова – Нешковски    047 253 652

Продекан 
проф. д-р Виолета Јанушева   047 207 354

Сметководство:   047 207 355

Библиотека:   047 207 356

Правна служба:   047 207 358

Портирница:   047 207 364

Служба за студентски прашања:  047 207 357