Самоевалуација

Извештај за надворешна евалуација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (2021 година)

Извештај за самоевалвација за периодот 2017/2018 – 2019/2020 година
– Педагошки факултет – Битола

Извештај за самоевалвација за периодот 2015/2016 – 2017/2018 година

– Универзитет „Св Климент Охридски“ – Битола
– Педагошки факултет – Битола

Извештај за самоевалвација за периодот 2012/2013 – 2014/2015 година
– Универзитет „Св Климент Охридски“ – Битола
– Педагошки факултет – Битола

Извештај за самоевалвација за периодот 2011/2012 година
– Педагошкиот факултет – Битола