КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА

Documents that Ph.D candidates need to submit upon application

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО СТАРА ПРОГРАМА

за студенти запишани во академските 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 години

– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус по стара програма (за студенти запишани последно во академската 2017/18 година)

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО НОВА ПРОГРАМА

Листа на слободни ментори за ТРЕТ циклус за академската 2022/2023 година

за студенти запишани во академската 2021-2022 година и понатаму

– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус по нова програма (за студенти запишани од 2018/19 и понатаму)

Упатство за пријавување и одбрана на докторски труд
Guidelines for doctoral thesis