ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО СТАРА ПРОГРАМА

за студенти запишани во академските 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 години
– Менаџмент во образованието (Решение)
– Образовни науки (Решение)
– Надареност и талентираност (Решение)
– Настава по јазик (Решение)

– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус по стара програма (за студенти запишани последно во академската 2017/18 година)

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО НОВА ПРОГРАМА

Листа на слободни ментори за ТРЕТ циклус за академската 2021/2022 година

за студенти запишани во академската 2021-2022 година и понатаму
– Менаџмент во образованието (Решение)
– Образовни науки (Решение)
– Надареност и талентираност (Решение)
– Настава по јазик (Решение)

– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус по нова програма (за студенти запишани од 2018/19 и понатаму)

– Упатство за пријавување и одбрана на докторски труд
Guideline for doctoral thesis