Овластено лице за прием на пријави од укажувачи на Педагошки факултет – Битола е проф. д-р Јове Димитрија Талевски. Телефон 047-207-353, емаил: zastitenoprijavuvanje@uklo.edu.mk

Службено лице задолжено за посредување со информации кај имателот  на информации:
Анастасија Кирковска
телефон: 047- 207- 358
mail: anastasija.kirkovska@uklo.edu.mk

Завршни сметки за 2020 година
– Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

Завршни сметки за 2019 година
– Годишен извештај (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

Завршни сметки за 2018 година
– Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
– Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)