Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  
Денес на 25.03.2021година на Педагошкиот факултет-Битола беше одбележан меѓународниот ден на надареноста и талентираноста кој беше во организација на Министерството за образвание и наука, Општина Битола, Универзитетот Св Климент Охридски- битола, Педагошкиот факултет-Битола и Mакедонската асоцијација за надарени и талентирани. 
На вебинарот се обратија:
Модератор: проф. д-р Љупчо кеверески
Анастасија Трајкоска, држевен советник во МОН
Декан, проф. д-р Добри Петровски, Педагошки факултет-битола
Ректор, проф. д-р Сашо Коруноски, Универзитет Св Климент Охридски –Битола
Градоначалник на општина Битола, м-р Наташа Петровска
Во овој дел сите присутни го покажаа задоволството од присутвото на претставникот на Министерството за образвание и наука, Општина Битола, Универзитетот Св Климент Охридски-Битола, Педагошкиот факултет-Битола и Македонската асоцијација за надарени и талентирани. што говори за подготвеноста за организрана заедничка акција во грижата за надарените и талентираните.
Свое излагање како пленарни предавачи на вебинарот имаа
Проф. д-р Иван Фербежер, Р. Словенија
Проф. д-р Виолета Арнаудова
Проф. д-р Љупчо Кеверески, Педагошки факултет-Битола, Македонска асоцијација за надарени и талентирани
Проф. д-р Методија Стојаноски, Претседател на Македонскатаасоцијација за надарени и талентирани,
 
Пленарните предавачи уште еднаш ги повикаа сите релевантни органи и институции да обезбедат соодветни услови и претпоставки за развој на надареноста и талентираноста со штоо нашата држава да им биде единствен простор во кои ќе ги развиваа и остварат своите таленти со што корист ќе имаме сите ние.
Присутнина вебинарот беа наставници, стручни соработници, студенти, постдипломци од основните и средните училишта од општината Битола, Р. Македонија, Р. Србија, Грција и други.
Со тоа се стави акцент на потребата за промена на општетвениоте, институционалнито и индивидуалнито сензибилитет за надарените и талентираните
СЕ МОЖЕ ДА СЕ ОДЛОЖИ, САМО ГРИЖАТА ЗА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТРАНИТЕ НЕ”
Проф. д-р Љупчо Кеверески
 

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar