Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ПРВ ЦИКЛУС

- Наставник во оддленска настава (Решение)
- Воспитувач (Решение)
- Македонски јазик и книжевност (Решение)
- Англиски јазик и книжевност (Решение)
- Преведување - од македонски на англиски јазик и обратно (Решение)
- Социјална и рехабилитациска педагогија (Решение)
- Информатика и Техничко образование (Решение)

ВТОР ЦИКЛУС

Менаџмент во образованието (Решение)
Образование на надарени и талентирани (Решение)
Македонски јазик и книжевност (Решение)
Англиски јазик и книжевност (Решение)
- Наставник за одделенска настава (Решение)
- Воспитувач (Решение)
- Информатика и Техничко образование (Решение)

ТРЕТ ЦИКЛУС

Менаџмент во образованието (Решение)
Образовни науки (Решение)
Надареност и талентираност (Решение)
Настава по јазик (Решение)

Листа на акредитирани слободни ментори за III циклус студии во академската 2019/2020 на Педагошки Факултет-Битола

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar