Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи на Педагошки факултет - Битола е проф. д-р Јове Димитрија Талевски. Телефон 047-207-353, емаил: zastitenoprijavuvanje@pfbt.uklo.edu.mk

Службено лице задолжено за посредување со информации кај имателот  на информации:
Анастасија Кирковска
телефон: 047- 207- 358
mail: anastasija.kirkovska@uklo.edu.mk

 

Извештај за самоевалвација за периодот 2017/2018 - 2019/2020 година
Педагошки факултет - Битола

Извештај за самоевалвација за периодот 2015/2016 - 2017/2018 година

- Универзитет „Св Климент Охридски“ - Битола
- Педагошки факултет - Битола

Извештај за самоевалвација за периодот 2012/2013 - 2014/2015 година
- Универзитет „Св Климент Охридски“ - Битола
- Педагошки факултет - Битола

Извештај за самоевалвација за периодот 2011/2012 година
Педагошкиот факултет - Битола

Завршни сметки за 2020 година
- Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

Завршни сметки за 2019 година
- Годишен извештај (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

Завршни сметки за 2018 година
- Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar