Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

На веб страницата се објавува докторскиот труд ПОВРЗАНОСТА НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ И КОГНИТИВНИТЕ ВАРИЈАБЛИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ УСНОТО И ПИСМЕНОТО ИЗРАЗУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ИЗУЧУВААТ АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК на кандидатот м-р Луиза Зеќири.

Комисија:
Проф. д-р Ирина Петровска - ментор

Проф. д-р Виолета Јанушева

Проф. д-р Агим Пошка

Проф. д-р Арта Точи

Проф. д-р Јаготка Стрезоска

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar