На веб страницата, се објавува магистерскиот труд на кандидатот Валентина Кузманоска со наслов Професионалниот развој на наставниците за соработка со родителитe