На веб страницата се објавува докторскиот труд на кандидатот м-р Зијад Кулиќи со наслов „СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАСТАВАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ