Сите испити кај проф. д-р Татјана Атанасоска во февруарска сесија 2024 ќе се одржат на 14 февруари 2024 год. (среда) во 9 ч. Сите студенти да носат пријава, вклучувајќи ги и студентите кои имаат положено преку колоквиуми. Во овој термин доаѓаат и студентите од педагошка доквалификација кои имаат еден дел за полагање.