Студентите од педагошка доквалификација кои имаат еден дел за полагање  кај проф. д-р Татјана Атанасоска ќе полагаат на 14 февруари 2024 год. (среда) во 9 ч.