Објавен е Конкурс за запишување на кандидати на програма за стекнување на Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Педагошки  Факултет – Битола