Одлука за запишување на кандидати на ТРЕТ циклус (докторски) студии во трет уписен рок