Резултати од првиот колоквиум по предметите кај вонр. проф. д-р Силвана Нешковска