Резултати од прв колоквиум по предметот Современ македонски јазик 1