Донесена е ОДЛУКА за запишување на кандидати на трет циклус (докторски) студии, во прв уписен рок.