Се објавува РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ – Конечна ранг листа од трет уписен рок.

Објавена е прелиминарна ранг листа од трет уписен рок.

Извештај од Комисијата за проверка на психо-физички способности на кандидатите

Извештај од Комисијата за проверка на лингвистичките способности на кандидатите

Објавување решение за прием на кандидатите 28.09.2023

Запишување на кандидатите 29.09.2023

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УКЛО ВО  2023/2024 ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК