Објавено е Решение за прием на студенти на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Педагошки  Факултет – Битола  на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола во  зимски семестар во академската 2023/2024 година.