На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Марија Мерковска со наслов Македонскиот стандарден јазик во колумните (лингвистичка анализа)

Комисија:
проф. д-р Виолета Јанушева
проф. д-р Билјана Граматковски
проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска