КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2023/2024 ГОДИНА