КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС – МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2023/2024 ГОДИНА