Педагошкиот факултет – Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски” Битола во вторник на 23.05.2023 со почеток во 12:00 часот организира трибина
„1160 години од започнувањето на Моравската мисија”

Воведничар: проф. д-р Валентина Гулевска

Говорници: проф. д-р Анита Ангелевска и м-р Бисера Бијелиќ – Стојчевска

Извадоци од Панонски легенди ќе читаат студентки од Педагошкиот факултет: Димитра Десановска и Стојанка Ќупчева