Со големо задоволство известуваме дека нашиот проф. д-р Љупчо Кеверески и избран за член на Српската академија за образование. Српската академија за образовна е здружение на граѓани кое организира, развива и поттикнува научна и истражувачка работа во областа на образованието, насочена кон теоретско и емпириско истражување на образованието како општествена дејност, како и научни и наставни дисциплини важни за унапредување на образованието.