На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Мириета Демировска со наслов АКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕ ВО ИНКЛУЗИВНА УЧИЛНИЦА