На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Бојан Николовски со наслов ПОВРЗАНОСТА НА МОТИВАЦИЈАТА, КРЕАТИВНОСТА И ЗАДОВОЛСТВОТО ОД РАБОТА НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА