На веб страницата се објавува докторскиот труд на кандидатот м-р Мерита Ајдини со наслов „Игрите и нивната улога во учењето математика во одделенска настава“

Комисија за оценка на докторски труд

1.    проф. д-р Мажанна Северин-Кузмановска, вонреден професор на Педагошкиот факултет, УКЛО,  Битола, Математика – 10900, (ментор),

2.    проф. д-р Данче Сивакова Нешковски, вонреден професор на Педагошкиот факултет, УКЛО,  Битола, Методика – 50504, Образование на наставници – 50513 и  Друго (природни и општествени науки) – 50525,

3.    проф. д-р Деан Илиев, редовен професор на Педагошкиот факултет, УКЛО,  Битола, Педагогија – 50500, Образование на возрасни, перманентно образование – 50511, Образование на наставници – 50513, Социјална педагогија – 50518,

4.    проф. д-р Татјана Атанасоска, редовен професор на Педагошкиот факултет, УКЛО,  Битола, Педагогија – 50500,

5.    проф. д-р Марија Ристевска, редовен професор на Педагошкиот факултет, УКЛО,  Битола, Педагогија – 50500.