Резултати од предметот Методологија на истражување, за студентите од втор и трет циклус