На веб страницата се објавува докторскиот труд на кандидатот м-р Александра Лазаревска со наслов „Туѓите зборови во македонскиот стандарден јазик

Комисија:
  • проф. д-р Виолета Јанушева, редовен професор на Педагошкиот факултет, УКЛО, Битола, Македонистика, Лингвистика и Друго (ментор)
  • проф. д-р Људмил Спасов, редовен професор на Филолошкиот факултет УКИМ, во пензија, Македонистика
  • проф.д-р Димитар Пандев, редовен професор на Филолошкиот факултет, УКИМ, Македонистика
  • проф. д-р Даниела А. Трајковска, редовен професор на Педагошкиот факултет, УКЛО, Методика
  • проф. д-р Билјана Граматковски, вонреден професор на Педагошкиот факултет, УКЛО, Методика