Објавено е РЕШЕНИЕ за запишување на студенти на програмата за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација)