Резултати од усниот испит по Математика, одржан на ден 17.02.2023 год