Резултати од испитот по Креативно математичко изразување, MJK, одржан на ден 17.02.2023 год.