Резултати од испитот по Развивање на критичко мислење со користење математика, одржан на ден 10.02.2023 год