Резултати од колоквиуми и писмениот испит по Математика, одржан на ден 10.02.2023 година за наставници и воспитувачи