Резултати од испитот по Креативно математичко изразување, одржан на ден 10.02.2023 год