Прв колоквиум положија следниве кандидати:
6181/В           32 бода од вкупно 40 бода
6213/СРП      31
6183/В           22
6178/В           18 (ДА СЕ ЈАВИ ДОПОЛНИТЕЛНО)
6176/в           17 (ДА СЕ ЈАВИ ДОПОЛНИТЕЛНО)
Втор колоквиум положија следниве кандидати:
6202/СРП     40 од вкупно 40 бода
6203/СРП     40
6206/СРП     39
6209/СРП     36
6172/В          34
6211/СРП     33
6214/СРП     33
6171/В          33
6218/СРП     33
6180/В          31
6182/В          29
6173/В          29
6215/СРП     23
Испит положија следниве кандидати:
6184/В         53 од вкупно 80 бода
6186/В         41
6187/В         ДА СЕ ЈАВИ ДОПОЛНИТЕЛНО ЗА ВТОР КОЛОКВИУМ
НАПОМЕНА: За оценки студентите даде јават на 08.02.2023. година од 10 часот
Исто тогаш да дојдат и оние студенти за кои пишува дополнително да се јават.
Ако некој има потреба од појаснувања или дополнителни информации, нека се јави кај проф.д-р Гордана Стојаноска
Предметен професор: Проф. д-р Златко Жоглев