Сумативни резултати по предметите природни науки и основи на природните науки, насоки – наставник за одделенска настава и воспитувач