Сумативни резултати по предметот медиумска култура во наставата, насоки – АЈК, МЈК и СРП