Сумативни резултати по предметот еколошко воспитание, насоки – воспитувач, АЈК и МЈК