Објавен е КОНКУРС  за запишување на кандидати на програма за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Педагошки  Факултет – Битола На Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола во  летен семестар во академската 2022/2023 година