ОДЛУКА за запишување кандидати на трет циклус (докторски) студии, во третиот уписен рок