Резултати од одржаниот колоквиум по предметите Теорија на воспитание, Теорија на социјална инклузија и Педагогија