Се известуваат сите редовни студенти на Педагошкиот факултет – Битола, запишани во академската 2022-2023 година, дека гласањето за избор на претседател и членови на ФСС ќе се врши на 31.10.2022 година од 8 часот до 13 часот во просториите на Педагошкиот факултет – Битола.

НАПОМЕНА: При гласањето студентите се должни да приложат индекс или студентска легитимација.