Оглас за избор членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Педагошки факултет – Битола