Објавена е ОДЛУКА за запишување кандидати на трет циклус (докторски) студии, во првиот уписен рок