Се објавува Решение за прием на студенти на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација).

Запишување на кандидатите: 06 и 07 Октомври