На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Елена Илиевска со наслов „МЕНАЏИРАЊЕ СО МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТАВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО НАСОКАНА ПОДИГНУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НАПРЕВЕНЦИЈА ОД НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА