Извештај од спроведената проверка на психо-физички и лингвистички способности на кандидатите за упис во прва година во академската 2022/23 година.