На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Наташа Чочкова со наслов „ПРИМЕНА НА СТРУКТУРИРАНИ ИСТРАЖУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ ОДСТРАНА НА УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ ВО НАСТАВАТА